Czechin


Přehled systému

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...

SEIN jakožto podpůrný systém pro samostatnou evidenci investičních nástrojů byl primárně byl vyvinut pro účely správy investičních společností, kde je také již dlouhodobě úspěšně nasazen v reálném provozu Využitelnost SEIN je ovšem nejen mezi investičními společnostmi,a le obecně u jakéhokliv obchodníka s cennými papíry, který splňuje podmínky pro možnost vedení samostatné evidence investičních nástrojů v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Základní funční popis SEIN

Celý systém lze aplikovat jako podpůrný nástroj pro investiční společnosti či obchodníka s cennými papíry. Díky definovanému WSDL rozhraní pro výměnu datových dávek s pokyny a zpětnými konfirmacemi, je možné SEIN jednoduše napojit na jakýkoliv jiný systém, který investiční společnost či obchodník používá jako centrální informační systém pro správu a který je schopen tohoto rozhraní využít. V případě napojení na eFolio je komunikační interface již plně implementován.

SEIN poskytuje tyto základní funkce:

  • evidence subjektů - tj. klientů, jakožto právnických a fyzických osob, pro které jsou vedeny majetkové účty
  • evidence majetkových účtů vázaných na subjekty, včetně členění na účty vlastnické a zákaznické
  • správa emitentů a emisí cenných papírů v evidenci
  • administrace zástavních práv a blokací na majetkových účtech s náležitostmi jako je časová platnost, registrační číslo blokace, identifikace dlužníka/věřitele, typ a priorita blokace aj.
  • evidence investičních nástrojů na jednotlivých majetkových účtech se všemi náležitostmi, jako jsou druh CP, ISIN či jiné jednoznačné označení, počet kusů, omezení převoditelnosti stanovené emitentem aj.
  • generování stavových a změnových výpisů z majetkového účtu
  • porovnávání stavů na denní bázi - vnitřní konsolidace
  • propojení na eFolio či jiný centrální informační systém skrze WSDL, online příjem pokynů a odesílání konfirmací
  • logování všech změnových operací a uživatelských přístupů
  • jednoduchá správa rolí a uživatelských práv

Základní model datový toků systému SEIN je docela triviální. Systém přes grafické uživatelské prostředí komunikuje s operátory skrze aplikační webserver. Dále skrze WSDL poskytuje propojení na informační systém, skrze který budou do SEIN zasílány pokyny a kam bude SEIN zasílat konfirmace o jejich zpracování.

Datové toky


Neváhejte nás kontaktovat v případě zájmu o další informace.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.